ลานนาคอม และ ม.ขอนแก่น ลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร ERP

บริษัท ลานนาคอม จำกัด นำโดย นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามลงนามในสัญญาจ้าง “โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)” กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ให้เกียรติร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ERP เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนาดขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยระบบงานแผนงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบบุคลากร และระบบจัดการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรายงานผลเพื่อการปฏิบัติงาน รองรับต่อการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ”


สำหรับระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร ERP เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรในรูปแบบ On-Line และ Real-time โดยใช้ซอฟต์แวร์ Oracle Fusion ERP and Fusion HCM ควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสนับสนุน และสามารถรองรับการขยายงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างสมบูรณ์


มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากความสามารถในการรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และรองรับการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง การใช้งาน Oracle Fusion ERP and Fusion HCM จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการโครงการ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา และทำให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ โดยกำหนดแล้วเสร็จ 600 วัน